Forskellige danske naturtyper i det europæiske NATURA-2000 netværk
- såkaldte habitatnaturtyper. Nummeret er NATURA-2000 koden på EF-habitatdirektivet og navnet i parentes er det populære danske navn.